استومی 

استومی ایجاد مسیری بین اندام و پوست بیرونی بدن است.استومی مشکلات حاد سیستم را درمان و التیام می بخشد. در مراحل جراحی مسیرهای جدیدی زده می شود تا ضایعات از بدن بیرون شود.استومی در مراحل زیر کار برد دارد

زخم التهاب روده بزرگ انسداد روده عفونت و... درکل دو نوع استومی وجود دارد استومی ایلیوستومی کلوستومی 

استومی ها می توانند دایمی و موقت باشند.استوم...

استومی ایجاد مسیری بین اندام و پوست بیرونی بدن است.استومی مشکلات حاد سیستم را درمان و التیام می بخشد. در مراحل جراحی مسیرهای جدیدی زده می شود تا ضایعات از بدن بیرون شود.استومی در مراحل زیر کار برد دارد

زخم التهاب روده بزرگ انسداد روده عفونت و... درکل دو نوع استومی وجود دارد استومی ایلیوستومی کلوستومی 

استومی ها می توانند دایمی و موقت باشند.استومی موقت را می توان برگردانند از استومی دایمی می توان استفاده کرد که بیماری به عملکرد نرمال روده تماما آسیب برساند.

در استومی میتوان روده ی کوچک و روده ی بزرگ را به سطح بدن متصل کرد.

افرادی که تحت عمل جراحی استومی قرار میگیرند قادر به دفع ادرار و مدفوع نیستند و این عمل از طریق استوما انجام می شود.

بیشتر