محصولات تست قند خون 

نوار تست قند خون: وسیله ایی جهت آزمایش میزان قند خون افراد می باشد که میزان قند خون را مشخص می کند.

دستگاه تست قند خون: وسیله ایی جهت تست قند خون که نوار (کیت) جهت تست به آن متصل می شود.

لنست(سوزن):وسیله ایی جهت سوراخ کردن انگشت جهت آزمایش قندخون استفاده می شود

لیست مقایسه محصولات

انصراف