اسپیرومتری 

اسپیرومتری نوعی آزمایش عملکرد ریوی (PFT)، یک روش غیر تهاجمی است که اطلاعات مهمی در مورد چگونگی عملکرد ریه ها ارائه می دهد. دقیق تر بخواهیم بگوییم، مشخص می شود که چه مقدار هوا درون ریه ها جا به جا می شود و شما با چه سرعتی درون یک لوله تنفس می کنید. از این آزمایش برای تشخیص شرایط تنفسی مانند آسم و نظارت بر بیماری های ریه به منظور ارزیابی چگونگی عم...

اسپیرومتری نوعی آزمایش عملکرد ریوی (PFT)، یک روش غیر تهاجمی است که اطلاعات مهمی در مورد چگونگی عملکرد ریه ها ارائه می دهد. دقیق تر بخواهیم بگوییم، مشخص می شود که چه مقدار هوا درون ریه ها جا به جا می شود و شما با چه سرعتی درون یک لوله تنفس می کنید. از این آزمایش برای تشخیص شرایط تنفسی مانند آسم و نظارت بر بیماری های ریه به منظور ارزیابی چگونگی عملکردِ و درمان، استفاده می شود. بسته به اطلاعات خاصی که پزشک به دنبال آن است، گاهی اوقات اسپیرومتری مطابق با سایر آزمون های عملکرد ریه انجام می شود. 

بیشتر