حقوق

اعتبارات

مفاهیم و تولیدات:

کاربر حداکثر دوروز بعد از تحویل بسته میتواند می تواند کالا را مرجوع کند توسط تیم چک میشود اگر مشکل فنی وجود نداشت مبلغ عودت داده می شود