شرایط و ظوبط استفاده

قانون 1

محصول انتخابی بعد از سفارش همان روز قبل از ساعت 12 ظهر ارسال می شود

قانون 2

کالا را سالم تحویل بگیرید. برای ارسال از بسته بندی و کارتن مناسب استفاده می شود

قانون 3

مشتری 2 روز میتواند کالا را مرجوعی سلیقه ای کند