معاینه چشم 

معاینه کا مل چشم پزشکی بسیار فراتر از تعیین عیوب انکساری چشم و شماره عینک مناسب است. در واقع یک معاینه چشم پزشکی شامل مراحل مختلفی است که بسیاری از اختلالات چشمی را در مراحل اولیه تشخیص داده و در صورت اقدام به موقع مانع از پیشرفت آنها می شود. یک معاینه کامل شامل:

  • اندازه گیری فشار داخل چشم
  • بررسی قسمت خلفی و شبکیه
  • و بررسی قسمت قدامی(جلوئی) چشم است.

معاینه کا مل چشم پزشکی بسیار فراتر از تعیین عیوب انکساری چشم و شماره عینک مناسب است. در واقع یک معاینه چشم پزشکی شامل مراحل مختلفی است که بسیاری از اختلالات چشمی را در مراحل اولیه تشخیص داده و در صورت اقدام به موقع مانع از پیشرفت آنها می شود. یک معاینه کامل شامل:

  • اندازه گیری فشار داخل چشم
  • بررسی قسمت خلفی و شبکیه
  • و بررسی قسمت قدامی(جلوئی) چشم است.
بیشتر