محصولات رژیمی دیابتی 

سوکرالوز شیرین کننده مصنوعی که از مشتقات شکر می باشد و 600 بار از شکر شیرین تر است.
سوکرالوز قابل شکستن در بدن نمی باشد،بنابراین بدون تغییر و با سرعت از بدن عبور میکند و ماده خنثی در نظر گرفته می شود.

لیست مقایسه محصولات

انصراف